Shrī Krishna Bhakti Clock

Brahma Mahurta

Brahma Mahurta is the time in the morning when the spiritual atmosphere is ideal for bhajan

The Mangala Arati song entitled Shree Guru-Vashtakam is meant to be sung during this early part of the morning

Shree Guru-Vashtakam

samsara-davanala-lidha-loka-
tranaya karunya-ghanaghanatvam
praptasya kalyana-gunarnavasya
vande guroh shri-charanaravindam

mahaprabhoh kirtana-nritya-gita-
vaditra-madyan-manaso rasena
romancha-kampashru-taranga-bhajo
vande guroh shri-charanaravindam

shri-vigraharadhana-nity-nana-
shringara-tan-mandira-marjanadau
yuktasya bhaktamsh cha niynjato 'pi
vande guroh shri-charanaravindam

chatur-vidha-shri-bhagavat-prasada-
svadv-anna-triptan hari-bhakta-sanghan
kritvaiva triptim bhajatah sadaiva
vande guroh shri-charanaravindam

shri-radhika-madhavayor apara-
madhurya-lila guna-rupa-namnam
prati-kshanasvadana-lolupasy
vande guroh shri-charanaravindam

nikunja-yuno rati-keli-siddhyai
ya yalibhir yuktir apekshaniya
tatrati-dakshyad ati-vallabhasya
vande guroh shri-charanaravindam

sakshad-dharitvena samasta-shastrair
uktas tatha bhavyata eva sadvhih
kintu prabhor yah pria eva tasya
vande guroh shri-charanaravindam

yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto 'pi
dhyayan stuvams tasya yashas tri-sandhyam
vande guroh shri-charanaravindam

shrimad-guror ashtakam etad ucchair
brahme muhurte pathati prayatnat
yas tena vrindavana-natha sakshat
sevaiva labhya jushano'nta eva

- Shrī Gurvāshṭakam by Shrīla Vishvanātha Chakravartī Ṭhākura